Inschrijving- en toewijzingsvoorwaarden

Hieronder volledige tekst van de toewijzingsregels

SIKB

Gebruiksaanwijzing v/h inschrijvingsformulier

Ter herinnering : Het inschrijvingsformulier is enkel te verkrijgen op geschreven aanvraag, per brief of email.

Stuur het volledige dossier per post terug (formulier + alle vereiste documenten).

Enkel de volledige dossiers zijn ontvankelijk.
Enkel het origineel formulier is ontvankelijk  = geen fotokopie.

Voorlopige aanpassing van de gunningsregels – Covid-19-crisis :
We moeten absoluut uw e-mailadres hebben om u uw inschrijvingsnummer te kunnen geven. Vul de uwe in (of die van een betrouwbaar persoon) op het formulier.

Het formulier moet vergezelt worden met volgende documenten :
(AUB, leesbare documenten et kopieën – geen foto’s van kopieën en documenten !-)

 • een fotokopie recto/verso van de identiteitskaart van alle meerderjarigen gezinsleden;
 • een samenstelling van het gezin uitgereikt door het gemeentebestuur ;
 • De bewijzen van inkomen van alle leden van het gezin (niet de minderjarige kinderen), dit wil zeggen een van de volgende documenten :
  • laatste aanslagbiljet                                                             of
  • attest van het maandelijks inkomen van het pensioen, van het OCMW of
  • attest van de dagelijkse uitkering werkloosheid, het ziekenfonds             of
  • laatste 3 loonfiches                                                 of
  • al ander document die het toelaat een inkomen voor het gezin te bepalen.

+ eventueel :
   – een kopie van het vonnis of van de overeenkomst die de voorwaarden vastlegt van opvang van de kinderen die niet op permanente wijze in het gezin verblijven;

– alle documenten die de toewijzing van voorrangspunten zou staven.

Geef duidelijk uw keuzes en noden aan
Op het inschrijvingsformulier, kan de kandidaat de gemeenten doorhalen waar hij niet wenst te wonen.

Hij kan ook zijn wensen overmaken : als deze aanvaardbaar, gemotiveerd en realiseerbaar zijn, zal het SIKB hier rekening mee houden voor de toewijzing.

SIKB 

Gebruiksaanwijzing inschrijving en wachttijd

Geografische ligging v/d te huren panden
Het SIKB beheert vele woningen op de Brusselse gemeenten.

Het grootste deel van de woningen bevindt zich op 1000-1020-1030-1070-1080-1130.
En nog een aantal woningen op 1040-1050-1081-1082-1090-1120-1140-1160-1180-1190-1210, enz.

Het SIKB verhuurt geen urgentiewoningen, geen intergenerationele woningen en geen aangepaste woningen voor mindervaliden.
Ze beheert weinig grote woningen , voor deze woningen is de wachttijd dus zeer lang.
Ze schrijft geen gezinnen in die een woning nodig heeft met meer dan 4 kamers.

Wachttijd
Het SIKB kan de wachttijd van uw toewijzing niet inschatten.

Ter informatie, de gemiddelde wachttijd bedraagt meerdere jaren.

De voorrangspunten
De voorrangspunten zorgen voor een rangschikking in de geanonimiseerde lijst (het register).

– 1 voorrangspunt wordt toegewezen bij iedere verjaardag v/d inschrijvingsdatum .
– volgende situaties geven 1 punt meer aan het dossier :
– onverwacht verlies v/d woning of onbewoonbaarverklaring v/d woning
– een lid v/h gezin is mindervalide
– een lid v/h gezin is ouder dan 60 jaar

Belangrijk dat u een wijziging van uw situatie laat weten
De kandidaat huurder moet binnen een maximum termijn van 2 maanden een wijzing van situatie laten optekenen voor zijn dossier (gezinssamenstelling, verandering van adres of een wijziging die een aanpassing van de oorspronkelijke inschrijving zou wijzigen).

Indien u dit niet tijdig aangeeft zal uw kandidaatstelling worden geschrapt.

Hernieuwing
In de maand januari van de onpare jaren (2021, 2023, 2025, etc.), moet de kandidaat huurder de vraag tot hernieuwing, dat hem werd toegestuurd, terugsturen naar het SIKB. Dit moet per aangetekend.

Deze hernieuwing is een verplichte update van uw dossier.

SIKB

Gebruiksaanwijzing voor de toewijzing van een woning

Voorstel van woning
Wanneer een woning vrijkomt voor toewijzing, nodigt het SIKB de kandidaat huurders bovenaan de lijst uit het register uit voor een bezoek van de woning.

Indien een kandidaat geen gevolg geeft aan de uitnodiging wordt zijn dossier geschrapt.

De kandidaat die de woning bezoekt wordt ingelicht over alle voorwaarden verbonden aan de huur van het voorgestelde pand.
Na het bezoek , zal hij binnen de 3dagen het SIKB geschreven inlichten of hij al dan niet de woning wil huren. (Dit schrijven kan naar keuze, rechtstreeks aan de afgevaardigde van het SIKB tijdens het bezoek overhandigen of opsturen naar het agentschap).

In geval van weigering, moet de kandidaat in een schrijven de reden opgeven van de weigering.
Bij gebrek aan een geschreven antwoord of een niet gemotiveerde weigering zal het dossier worden geschrapt.
Zijn geen geldige reden tot weigering :

 • de datum van ingenottreding (effectieve start huurcontract) van de voorgestelde woning ;
 • de grootte van de voorgestelde woning ;
 • de aan- of afwezigheid van toestellen in de voorgestelde woning ;
 • de energieprestaties van de voorgestelde woning ;
 • een voorwaarde of voorkeur niet vermeld in het dossier.

Huurwaarborg en ondertekening van het huurcontract
De kandidaat met de hoogste prioriteit onder de kandidaten die de voorgestelde woning hebben bezocht, wordt door het SIKB ingelicht dat hij zich moet binden voor het huren v/d woning. Hij krijgt hiervoor 3 dagen om het huurcontract te tekenen en de huurwaarborg te storten.

Als de kandidaat een voorschot stort op de waarborg, kan de termijn voor de volledige betaling eventueel verlengd worden.

Een borgbrief van het OCMW wordt aanvaard als deze alle wettelijke verplichtingen van de huurder dekt.

Betreffende mutaties
De mutaties (veranderen van woning) zijn niet automatisch. Ze worden pas behandeld onder bepaalde voorwaarden. Ze worden geweigerd als de huurder minder dan 2 jaar de woning betrekt., als de reden ongestaafd is, als er informatie werd achtergehouden bij de toewijzing, als de huurder niet voldoet aan al zijn plichten, enz.

 

Annexe IX – AR 21/12/2017

 Modeltoewijzingsreglement voor de SIKB (Sociale Immobiliënkantoor te Brussel) 

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle woningen die te huur aangeboden worden door het sociale verhuurkantoor (“SIKB”), met uitzondering van de transitwoningen zoals bedoeld in artikel 2, 22° van de Code.
Artikel 2 – Algemene toelatingsvoorwaarden tot het Register van de kandidaat-huurders
Om ingeschreven te kunnen worden in het Register van de kandidaat-huurders:

1° Moet de kandidaat-huurder meerderjarig
2° Geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder mag in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik eigenaar zijn van een gebouw bestemd voor huisvesting.
3° Het gezin van de kandidaat-huurder mag niet over een inkomen beschikken dat hoger ligt dan het referentie inkomen dat recht zou geven op een sociale woning ;
4° Ten laatste op het moment van de toekenning, tenminste de titularis van het dossier (of echtgenoot of echtgenote) in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning.
Artikel 3 – Specifieke toelatingsvoorwaarden tot het Register van de kandidaat-huurders
De kandidaten zonder domicilie of in tijdelijke huisvesting moeten een begeleidingstraject van een sociale begeleidingsdienst kunnen voorleggen.

Artikel 4 – Aanvraag voor een woning
§ 1. De procedure voor het indienen van de aanvraag voor een woning verloopt volgens de volgende regels :

De aanvragen voor een woning worden ingediend aan de hand van een formulier “papier versie” dat op aanvraag bekomen kan worden bij het SIKB. Het formulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden door de kandidaat- huurder en door alle andere meerderjarige leden van het gezin.
Bij het formulier moeten de volgende documenten verplicht worden toegevoegd:
1° een fotokopie recto/verso van de identiteitskaart of van het paspoort van alle meerderjarige gezinsleden;
2° een samenstelling van het gezin uitgereikt door het gemeentebestuur;
3° in voorkomend geval, een kopie van het vonnis of van de overeenkomst die de voorwaarden vastlegt van opvang van de kinderen die niet op permanente wijze in het gezin verblijven;
4° een verklaring op erewoord dat geen enkel gezinslid in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik eigenaar is van een gebouw bestemd voor huisvesting;
5° de bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden die niet onder de categorie kind ten laste vallen: laatste beschikbare aanslagbiljet of bij gebrek hieraan, elk ander document dat het mogelijk maakt om het bedrag van de inkomens van de gezinsleden vast te stellen.
6° elk document dat door het SIKB nuttig geacht wordt om het aantal voorrangspunten te kunnen bepalen waarop de kandidaat-huurder recht heeft. (gezinslid dat mindervalide is / onvoorzien verlies van woning / onbewoonbaar verklaring woning).
§ 2. De complete kandidatuur wordt aan het SIKB afgegeven tegen ontvangstbewijs gedurende de permanentie uren. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs voor de datum van indiening van het dossier. Hierbij zal zijn dossiernummer te vinden zijn alsook de verplichtingen om het dossier op te volgen. Indien het dossier niet ontvankelijk is zal het SIKB per mail of schrijven de kandidaat, binnen een termijn van een maand, op de hoogte brengen.
§ 3. De kandidaat-huurder deelt binnen een maximale termijn van twee maanden elke wijziging van de samenstelling van het gezin mee, elke adreswijziging of elke andere informatie die zijn oorspronkelijke inschrijving zou wijzigen, zo niet kan zijn kandidaatstelling geschrapt worden.
De kandidaat-huurder moet , op vraag van het SIKB, alle twee jaar zijn kandidaatstelling (bij het begin van alle onpare jaren), binnen de 30 dagen na de zijn kandidatuur bevestigen. De bevestiging wordt gericht aan het SIKB door aangetekende brief.
Bij gebreke daarvan richt het SIKB aan de kandidaat-huurder een brief, via aangetekend schrijven (of via elk ander middel dat het mogelijk maakt de ontvangst van de brief te bewijzen), die hem op de hoogte stelt dat hij geschrapt zal worden uit het register indien hij zijn inschrijving niet bevestigt binnen maximum 7 dagen na ontvangst van deze brief.
Artikel 5 – Register
§ 1. Overeenkomstig artikel 27, § 1 van de Code houdt het SIKB een register bij met, in chronologische volgorde van indiening van de aanvragen, de geanonimiseerde lijst van de aanvragers voor de toewijzing van een van die woningen.

Het register omvat het nummer van de kandidatuur, de inschrijvingsdatum, de gezinssamenstelling en het gevraagde type woning.
Dit register vermeldt voor elke aanvrager, waarvan de identiteit vastgesteld wordt via een volgnummer:
1° de verschillende kenmerken van zijn situatie waarmee rekening gehouden wordt bij het toewijzen van de woning, met uitzondering van zijn identiteit. Het gaat zowel om informatie die het mogelijk maakt om het aangepaste karakter van een beschikbare woning te bepalen, als bij wijze van niet exhaustieve voorbeelden, de gezinssamenstelling, de gezondheidstoestand of het bestaan van een beperking, als om elementen die het de aanvrager toelaten één of ander wegingscriterium in overweging te laten nemen overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de Code;
2° in voorkomend geval, de woning die hem toegewezen werd;
3° in voorkomend geval, het adres van deze woning;
4° in voorkomend geval, de datum van de toewijzingsbeslissing;
5° in voorkomend geval, het motief tot schrapping uit het register.
In geval van wijziging van de kenmerken van de situatie van de aanvrager wordt het register zo snel mogelijk aangepast.
Het register vermeldt geen identiteitsgegevens van de aanvragers. De link tussen elk registernummer en de identiteit van de aanvrager is enkel toegankelijk voor het SIKB.
§ 2. Dit register is toegankelijk voor raadpleging minstens voor de aanvragers, voor de gemeenteraadsleden, voor de raadsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de huidige gemeente en voor de leden van het Parlement en van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 6 – Aangepast karakter van de woning
§ 1. De toe te wijzen woning moet aangepast zijn aan de gezinsgrootte in het licht van de bezettingsnormen die zijn vastgesteld in artikel 10 van het besluit van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren.

Er wordt rekening gehouden met de in een gerechtelijke beslissing geacteerde huisvestingsmodaliteiten van het kind of de kinderen bij het ene of het andere gezinslid.
Artikel 7 – Toewijzingsprocedure van de woning
§ 1. Telkens, wanneer het SIKB overeenkomstig artikel 30 van de Code, een van haar vacante woningen voor verhuur moet toewijzen, neemt de bevoegde administratieve dienst, per brief, telefoon of per e-mail (op voorwaarde dat de betrokken aanvrager heeft om op deze manier te communiceren aangetekend), contact op met de aanvragers uit het register wier kandidatuur overeenstemt met de beschikbare woning en die het hoogst gerangschikt staan krachtens dit artikel.

In ieder geval moet een datum van dit eerste contact worden vastgelegd.
Deze brief of e-mail aan de betrokken aanvragers bevat de volgende informatie :
de beschikbaarheid en het type van betrokken woning;
– de huurprijs die ervoor gevraagd zal worden;
– het bedrag van de eventuele vaste huurlasten;
– de toepassingsregels voor het bezoek van het pand (dit is af te spreken met de kandidaat van maandag tot vrijdag tijdens de bureeluren);
– de toepassingsregels, met inbegrip van de termijn, volgens welke de aanvragers hun akkoord voor het huren van de woning kenbaar kunnen maken;
– de positie van de aanvrager in het register;
– in voorkomend geval, zijn recht op het genot van een huurtoelage
– de regels en criteria van toewijzing van de woning; het schrijven herneemt integraal de tekst van het goedgekeurde toewijzingsreglement.
§ 2. Met uitzondering van de afwijkingen bedoeld in artikel 10 van huidig reglement, wijst het SIKB de woning toe aan de kandidaat-huurder ingeschreven in het register en het best geklasseerd die binnen de voorziene vormen en termijnen een positief antwoord gegeven heeft op het schrijven bedoeld in paragraaf 1.
De toegestane termijnen zijn :
– 3 dagen om te reageren op een voorstel tot bezoek van een woning;
– 3 dagen om een schriftelijk antwoord te formuleren na het bezoek van een voorgestelde woning.
§ 3. In overeenstemming met artikel 29 van de Code volgt de rangschikking van de kandidaten de chronologische volgorde van de inschrijvingsaanvragen in het register (één punt aan elke verjaardagsdatum van de inschrijving).
Die volgorde wordt eventueel gewogen op basis van de criteria die in onderhavig toewijzingsreglement worden vastgesteld, die in overeenstemming zijn met het aantal kamers van de te huur gestelde woning of het type van woning.
§ 4. Deze chronologische volgorde wordt door de volgende cumulatieve criteria gewogen
Tenminste een gezinslid ouder dan + de 60 jaar                                                           + 1 punt
Een mindervalide gezinslid ouder dan + de 60 jaar                                                      + 1 punt
Onvoorzienbaar verlies van de woning                                                                           + 1 punt
Onbewoonbaarheidsverklaring van de woning                                                              + 1 punt
De chronologische volgorde geeft de doorslag voor de gezinnen waarvan de aanvraag hetzelfde aantal punten bekomen heeft.
§ 4. In overeenstemming met artikel 30 § 3 van de code wordt elke beslissing tot toewijziging van een woning formeel gemotiveerd.
§ 5. Het SIKB geeft kennis aan de niet gekozen kandidaat-huurders bedoeld in § 1 van de redenen van niet-toewijzing en brengt hen op de hoogte van de rechtsmiddelen en termijnen voor beroep, bij brief of bij e-mail. Deze kennisgeving kan ook, tegen ontvangstbewijs, worden afgehaald op de zetel van S.V.K.B.
Artikel 8 – Weigering van een woning
§ 1. De kandidaat-huurder kan zonder te worden gesanctioneerd een woning weigeren die één van de volgende kenmerken vertoont:
1° een woning waarvoor het vereiste huurbedrag, met inbegrip van de huurtoeslag voor passiefwoningen, lage en zeer lage energiewoningen en de huurlasten de financiële mogelijkheden van het gezin overstijgen. Dit wel op voorwaarde dat er een mogelijkheid/waarschijnlijkheid bestaat dat in de toekomst een goedkopere woning kan worden aangeboden.
2° een woning die duidelijk niet aan de handicap van de kandidaat-huurder aangepast is en dat het SIKB. hier van op de hoogte werd gesteld bij indiening van het dossier;
3° Een woning die niet het aantal slaapkamers omvat die in toepassing van artikel 10 § 2, 3° in verband met de gezinssamenstelling vereist zijn.
De kandidaat-huurder moet de SIKB in dat geval de elementen bezorgen aan de hand waarvan geoordeeld kan worden of het ingeroepen argument gegrond is.
Artikel 9 – Afwijkingen
Het SIKB kan enkel van het Toewijzingsreglement afwijken in de volgende gevallen:
1° wanneer de toewijzing betrekking heeft op de verhuur van woningen die aangepast zijn voor het gebruik van als gehandicapte erkende personen;
2° wanneer de toewijzing gebeurt in het kader van een mutatie;
3° wanneer de woningen ontworpen zijn voor ouderen en zij de begunstigde zijn van specifieke diensten;
4° indien het afwijkingsmechanisme bedoeld in artikel 39/2 § 2 van dit besluit toegepast moet worden;
5° wanneer de aanvrager zich in een situatie van extreme nood bevindt;
De afwijkingen zoals beschreven in punten 4° en 5° worden uitsluitend behandeld door partner verenigingen van het SIKB.
Deze afwijking moet formeel gemotiveerd en zijdelings in het Register vermeld worden.
Artikel 10 – Mutaties
§ 1. Op zijn vraag kan de huurder die een woning betrekt die niet langer aangepast is een vacante aangepaste woning voorgesteld worden.

De aanvragen tot mutatie worden enkel aanvaard onder volgende voorwaarden :
1° de huurder betrekt huidige woning tenminste sinds 2 jaar
2° de huurder betrekt huidige woning alse en goede huisvader en heeft geen enkele burenoverlast veroorzaakt
3° de huurder heeft geen enkele schuld t.o.v. het SIKB sinds tenminste 6 maand
4° de woning is is niet langer aangepast aan de huidige situatie
5° de situatie dat huidige woning niet langer aangespast is, is niet het gevolg van een gekende situatie bij toewijzing van de woning (incompleet dossier, weerhouden informatie, valse verklaring, enz…).
Artikel 11 – Beroep
§ 1. Het beroep tot hervorming bedoeld in artikel 32, § 2 van de Brusselse Huisvestingscode moet binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing, ingesteld worden. Dit beroep beoogt elke beslissing tot toewijzing van een woning die een kandidaat-huurder benadeelt, met inbegrip van een beslissing van niet-ontvankelijkheid.

Dit beroep wordt aan de gemachtigde ambtenaar van de Regering via aangetekende brief verzonden. Het beroep en de termijn voor het instellen van het beroep schorten de betwiste beslissing op.
Het bezwaarschrift maakt nauwkeurig melding van de betwiste beslissing en de argumenten voor deze betwisting.
§ 2. Vanaf de datum van indiening van het in de voorgaande paragraaf bedoelde beroep dient de gemachtigde ambtenaar van de Regering een uitspraak te doen over het beroep binnen een termijn van één maand.
De door de Regering gemachtigde ambtenaar- bevestigt of herziet de betwiste beslissing. In deze laatste veronderstelling draagt zijn beslissing alle gevolgen van een toewijzingsbeslissing genomen krachtens artikel 7. In geval van stilte aan het einde van deze periode van één maand, wordt het beroep geacht gegrond te zijn.
De beslissing in beroep wordt betekend aan de verzoeker en vermeldt de gewone beschikbare rechtsmiddelen.
Artikel 12 – Huurovereenkomst
De woning wordt verhuurd in naleving van de geldende bepalingen betreffende de woninghuurovereenkomsten.